شیشه عطر کد ۳۵۵۳۱ – ۳۵۵۳۴ – ۳۵۵۳۲ – ۳۵۵۳۳

شناسه محصول: ۳۵۵۳۱ - ۳۵۵۳۴ - ۳۵۵۳۲ - ۳۵۵۳۳
قطر/میلی‌متر

۱۵.۱۶

عرض‌/میلی‌متر

۵۲.۹۱

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۴.۳۸

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

زاماک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه