فرم استخدام

اگر متعهد، مسئولیت پذیر و کیفیت گرا هستید و می خواهید زندگی در سازمانی حرفه ای با محیطی دوستانه را تجربه کنید، جای شما در خانواده سورنا خالیست.

"*" indicates required fields

تاریخ تولد*
Accepted file types: pdf, Max. file size: 25 MB.